Bør sandsvalen rødlistes?

29.01.2013 21:02

 

I perioden 1970-89 ble det norske fuglelivet grundig kartlagt. Da ble den norske sandsvalebestanden beregnet å være mellom 100000 og 250000 par. I 2004 ble bestanden estimert å være redusert til 50000 - 100000 par. I 2010 ble arten på grunnlag av dette valgt tilårets fugl. Undersøkelser i den forbindelse endte opp med et estimat på at den norske bestanden var ytterligere redusert til 10000 - 15000 par.
På bare seks år fra 2004 til 2010 ble sandsvalebestanden redusert med hele 83% målt i antall hekkende par.
I løpet av de siste 13 år har sandsvalen forsvunnet fra 57% av sine hekkelokaliteter.

På bakgrunn av dette mener Norsk Ornitologisk Forening at Sandsvalen bør inn på rødlista som sårbar (VU) ved neste revidering som er ventet å komme i 2015.

Sandsvalens tilbakegang samsvarer med undersøkelser gjort både i Sverige og Finland de senere årene. I begge de nevnte landene er arten allerede rødlistet som sårbar (VU).


Årsaker til at svalene blir færre og færre kan du lese mer om i artiklene Nedgang i svalebestandene og Sandsvale -Årets fugl i 2010.