Svaleprosjekt ved IKEA, Bergen

27.02.2015 00:00

Håvard Bjordal er en mann med mange prosjekter. Han har blant annet stått for byggingen av to kunstige sandsvaleboliger i Bergen. Ett i Åsane (2005) og ett i Kalandsvika (2014). I fjor hadde han også et prosjekt ved IKEA i Bergen som gikk ut på å tilrettelegge for svalehekkinger i området. Her følger et utdrag fra hans egen rapport om prosjektet:

Tekst og foto: Håvard og Anders Bjordal


Da IKEA-bygget kom på plass i 2010, ble elven lagt om og tilrettelagt samtidig som det ble bygget avskjermingsvoller mot kirkegården og Åsane gamle kirke. Her ble det brukt naturstein, sand og jord som ble tilplantet. Hele området er derfor ungt, men utvikler seg mot naturlig dyre- og planteliv. Taket på IKEA er kanskje landets største «grønne tak» med bergknapp (Sedum). Sommeren 2014 hekket faktisk både vipe og tjeld på taket. Potensialet for at området vil få et rikt biologisk mangfold synes være stort.

Rundt det nye IKEA-bygget er det jordvoller, natursteinsmurer og elv - grunnlag for et rikt fugleliv.  Foto: Håvard Bjordal

Ved IKEA er allerede tett med linerler og andre fugler knyttet til vann. Det blir jevnlig sett låvesvaler - noen ganger også sandsvaler. Av den grunn ble det satt opp låvesvalekasser under de to gangbroene, i tillegg til muren som ble tilrettelagt for sandsvaler.

Slike kasser beregnet for låvesvale er montert under gangbroene over elva ved IKEA  Foto: Håvard Bjordal

Etter at svaleprosjektet var klarert med ledelsen, ble et biltilhengerlass ( 0,5 m3) med pussesand fraktet til IKEA 17.03.14. Sanden ble porsjonsvis fraktet over elven og bort til en steinmur som er lagt opp som en voll langs elva. Bratte sider og høy steinmur, kombinert med dyp elv, gjorde det hensiktsmessig å benytte stige og vadebukse. Sanden ble spadd og dyttet inn mellom åpningene i steinmuren så godt det lot seg gjøre. For å hindre utrasing av sand ble det stedvis lagt inn mindre steiner.

Innfylling av pussesand i glipene mellom steinblokkene i muren ved IKEA  Foto: Håvard Bjordal

I begynnelsen av mai ble også deler av den sandfylte overflaten dekket med plater som på forhånd hadde blitt tilrettelagt med innflygingshull for svalene. Deretter ble det lagt på armeringsnett og til sist slemmet utpå. Slemmemørtelen var tilsatt brunfarge for å imitere naturlig sand.

Det var ikke lett å få tilpasset de harde «bluclad-platene» til åpningene mellom steinene. Derfor ble deler av sanden i stedet dekket med isopor og en annen del med kompakte skumplastmatter som var beregnet til isolasjon av rør. Også disse overflatene var på forhånd tilrettelagt med ferdige innflygingshull og deretter kledd med armeringsnett før slemming.

Eksempler på områder i muren som ble fylt med sand, tildekket og slemmet  Foto: Håvard Bjordal


Det viste seg også å være vanskeligere å fylle opp mellomrommene med sand enn forutsatt. Derfor ble bare en mindre del av muren fylt med sand. Videre ble også bare deler av sanden i muren dekket med plater og slemmet.

IKEA-prosjektet ble derfor i stor grad et utprøvingsprosjekt, men som senere lett kan utvides etappevis. For å finne den optimale metoden, bør en kanskje avvente erfaringen med hvordan de ulike overflatedekkene vil bestå. Erfaringen så langt er at pussesanden lett vil drysse og renne bort når den blir tørr. Trolig hadde en mer leirartig sand vært bedre å bruke. Slik sand inneholder mer finstoff og har større evne til å holde på fuktighet. Leiraktig sand vil også være enklere å forme og fylle i steinmuren.

I flere tilfeller er det kjent at sandsvaler kan lage reir i anleggsmasser, men slike dunger får ofte ikke ligge i fred gjennom hekkesesongen.

Det er videre kjent at sandsvaler allerede hekker i murer flere steder - selv uten at murene er spesielt tilrettelagt for svaler. Hvis en derfor i utgangspunktet også tilrettelegger med sand mellom steinblokkene, vil sjansen for sandsvalehekking åpenbart øke. Ved nyanlegg kan det enkelt legges fin sand mellom hvert lag naturstein i områder der sandsvaler kan forventes. Kanskje kan «sand i mur» i fremtiden inngå prosedyrer for miljøtilpassing hos f. eks. Statens vegvesen og andre anleggsoperatører?

I Hafslo (Sogn) hekker sandsvaler i en lav veimur. Foto: fra 2012 (Anders Bjordal)