Sandsvalekartlegging i Sverige 2020-2021

17.03.2022 08:42

Bengt Legnell, BirdLife Sverige har gjort en formidabel jobb med kartlegging av sandsvala over hele landet. Hovedfokus har vært å dokumentere antall sandsvalekolonier i Sverige, hvor disse er, samt kolonistørrelse og biotopvalg. Det har ikke vært et mål å fastlå den totale bestandsstørrelsen


Å anslå hvor mange svaler som bor i en koloni kan være veldig utfordrende. Prosjektet har derfor basert seg på tellinger av reirhull. Det spesifiseres i rapporten at man skal være forsiktig med å sette likhetstegn mellom reirhull og antall sandsvaler. -Hver koloni har sin egen dynamikk og den prosentvise hekkingen i reirhull kan variere en hel del.

Ut fra antall reirhull har man definert kolonistørrelsen i følgende grupper:

Veldig stor     over 200 reirhull
Stor               50-200 reirhull
Middels          20-50 reirhull
Liten               5-20 Reirhull
Veldig liten     mindre enn 5 reirhull


Selv om man ikke får presise bestandstall, vil man med jevnlige tellinger etter denne metodenl kunne fange opp den enkelte koloniens utvikling over tid.

Les hele rapporten her.