Taksvale -Årets fugl 2017

19.01.2017 21:36

I forbindelse med at Taksvala er valgt til årets fugl i 2017 trykket Norsk Ornitologisk Forenings medlemsblad "Vår Fuglefauna" i siste 2016-utgave en firesiders artikkel om denne arten og hvilke aktiviteter NOF tenker å gjennomføre i løpet av året.

Foto: Ingar Jostein Øyen    (Bildet er lånt fra artikkelen)

 

Svalene Våre har fått tillatelse fra NOF til å legge ut denne artikkelen. Klikk på lenken under for å lese artikkelen.

Taksvale Vår Fuglefauna 4-2016.pdf (3,6 MB)

 

 

Denne er kopiert fra Norsk Ornitologisk Forenings hjemmeside:

 Taksvale er Årets fugl i 2017

Av Oddvar Heggøy (02.01.2017)             

Hvert år velger NOF en fugleart til å være «Årets fugl». Dette er en art vi ønsker å rette et ekstra søkelys på, på grunn av negativ bestandsutvikling, mangelfull bestandskunnskap eller fordi vi ønsker å skape interesse og engasjement for fugler og natur blant folk flest. I 2017 er taksvalen valgt til Årets fugl!

Taksvale

På en varm sommerdag ser du kanskje taksvalen fly rundt høyt til værs. Den effektive insektjegeren, som i 2017 er valgt til Årets fugl, dukker først opp i Norge i slutten av april og starten av mai. (Opphavsrett: Morten Vang/Fuglefoto.net) Større bilde

Taksvale

De fjærkledde føttene skiller taksvalen fra de andre svalene, og for den del også fra alle andre spurvefugler som hekker i Norge. (Opphavsrett: Morten Vang/Fuglefoto.net) Større bilde

Taksvale

Ved vanndammer eller på steder med våt leire kan av og til mange taksvaler samles for å drikke, vaske seg eller samle leire til reirbyggingen. (Opphavsrett: Roar Solheim) Større bilde

Taksvalen (vitenskapelig navn: Delichon urbicum) er en vanlig hekkefugl i Norge, og er lett å skille fra de andre svalene som hekker her til lands (låvesvale og sandsvale) på sin hvite overgump (dvs. feltet over stjertroten). Resten av oversiden er blåsvart, mens kroppsundersiden, inkludert strupen og de fjærkledde føttene, er hvite. Taksvalen er faktisk den eneste spurvefuglen i Norge som har fjærkledde føtter, men dette er naturligvis ikke alltid så lett å legge merke til, siden taksvalen, som svaler flest, sjelden sitter så mye i ro.

Urban langtrekker

Som de andre svalene er taksvalen en skikkelig insektspesialist, og den bruker dermed mye av dagen til å fly rundt og fange insekter, ofte høyt over bakken. Det har blitt spekulert i om de fjærkledde føttene kan være en tilpasning til nettopp det å fly høyt oppe i lufta, der temperaturen ofte er ganske lav, uten at dette er noe vi vet sikkert. Som følge av sitt næringsvalg er den også en utpreget trekkfugl – den overvintrer i Afrika sør for Sahara, og tilbringer sommeren (mai–august) i Norge. Navnet har den fått på grunn av sin vane med å bygge reir oppunder hustak og andre overheng på bygninger. Derfor er taksvalen også den eneste svalen som trives godt i byer og større tettsteder hos oss. Den kan også hekke på broer og i fjellvegger, og fra Vestlandet er det flere eksempler på taksvaler som hekker på ferjer i drift! Reiret, som ser ut som en liten, rund og nesten lukket bolle, bygger den selv av jord og leire. Den kan også ta i bruk gamle reir, eller menneskelige etterligninger av disse. Taksvalen er kolonihekker, og en koloni kan telle alt fra 2–500 reir. Gjennomsnittet ligger på rundt fem reir per koloni.

Bestandsnedgang

Dessverre går det ikke så bra med taksvalen, hverken i Norge eller i Nord-Europa for øvrig. Flere land har dokumentert betydelige tilbakeganger i sine bestander, uten at man vet sikkert de underliggende årsakene til dette. I Norge er taksvalen kategorisert som «Nær truet» (NT) på rødlista. Vi vet imidlertid ikke så mye om hvor stor tilbakegangen har vært hos oss.

Aktiviteter i 2017

NOF ønsker som vanlig å organisere en nasjonal kartlegging av Årets fugl. Målet med dette er å samle inn oppdatert kunnskap om følgende punkter:

  • Geografisk lokalisering av så mange norske hekkekolonier som mulig
  • Antall reir i hver koloni, og hvor mange av disse som er i bruk
  • Eventuelle trusler mot koloniene
  • Hekkehabitat (type bygning, bro, fjellvegg osv.)

Vi ønsker i tillegg tips om både nyetableringer og forsvunnete hekkekolonier. Ser du taksvale i 2017 kan observasjoner som vanlig rapporteres i Artsobservasjoner, men man kan også benytte en enklere rapporteringsløsning på fuglevennen.no. Opplysninger om antall reir i kolonier, trusler og hekkehabitat kan skrives inn i kommentarfeltet nå du rapporterer dine observasjoner. Rapporteres observasjoner i Artsobservasjoner er det en stor fordel om så mange som mulig passer på å registrere hekkeaktiviteter når funn fra potensielle eller påviste hekklokaliteter skal rapporteres. Du kan også rapportere dine taksvaleobservasjoner til aaretsfugl@birdlife.no.

I skrivende stund er svaler og sommer kun en fjern drøm, men for den ivrige er det mulig å starte forberedelsene til svalesesongen allerede nå. Hvorfor ikke bruke vintermørket til å planlegge en ekstra innsats for denne dyktige insektjegeren til sommeren? Kanskje kan du sammen med fugleinteresserte i ditt nærområde organisere en telling av taksvaler der du bor? Kanskje kan et av NOFs fylkeslag eller lokallag hjelpe deg med å organisere en slik telling? Vi vil også oppfordre folk til andre aktiviteter, som å sette opp taksvalekasser (kan kjøpes hos Natur og Fritid).